ಬಯೋ ಫರ್ಟ್ಲೈಸರ್ಗಳು

Set Descending Direction
View as List Grid
Page
 1. ಅಜೊಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ / Azotobacter - 250 ml
  ಅಜೊಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ / Azotobacter - 250 ml
  ₹50.00
  CROP-  ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ-• 250 ಮ Learn More
 2. ಅಜೊಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ / Azotobacter - 500 ml
  ಅಜೊಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ / Azotobacter - 500 ml
  ₹90.00
  CROP-  ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ Learn More
 3. ಅಜೊಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ / Azotobacter - 1 Litre
  ಅಜೊಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ / Azotobacter - 1 Litre
  ₹170.00
  ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈಯೋಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ Learn More
 4. ಝಿಂಕ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Zinc Solubilising Biofertilisers - 500 ml
  ಝಿಂಕ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Zinc Solubilising Biofertilisers - 500 ml
  ₹90.00
  CROP-  ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ• 250 ಮಿ Learn More
 5. ಝಿಂಕ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Zinc Solubilising Biofertilisers -250 ml
  ಝಿಂಕ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Zinc Solubilising Biofertilisers -250 ml
  ₹50.00
  CROP- ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬೀಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ• 250 ಮಿಲ Learn More
 6. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Potassium Mobilizing Biofertilizer - 250 ml
  ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Potassium Mobilizing Biofertilizer - 250 ml
  ₹50.00
   ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈಯೋಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ Learn More
 7. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Potassium Mobilizing Biofertilizer - 500 ml
  ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ / Potassium Mobilizing Biofertilizer - 500 ml
  ₹90.00
  ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈಯೋಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ Learn More
 8. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ / Phosphate Solubilizing Bacteria - 250 ml
  ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ / Phosphate Solubilizing Bacteria - 250 ml
  ₹50.00
  ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ : 1 x 108/ml Learn More
 9. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ / Phosphate Solubilizing Bacteria - 1 Litre
  ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ / Phosphate Solubilizing Bacteria - 1 Litre
  ₹170.00
  ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈಯೋಫರ್ಟಿಲೈಜರ್ ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ Learn More
 10. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 500 ಮಿಲೀ / Phosphate Solubilizing Bacteria - 500 ml
  ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 500 ಮಿಲೀ / Phosphate Solubilizing Bacteria - 500 ml
  ₹90.00
  ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ : 1 x 108/ml Learn More
Set Descending Direction
View as List Grid
Page