ಕೀಟನಾಶಕ

Set Descending Direction
View as List Grid
Page
 1. ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 1 Litre
  ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 1 Litre
  ₹1,150.00
  Out of stock
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: ISOGASHI ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು:Imidacloprid 17.8% SL ಬೆಳೆ: ಹತ್ತಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸ Learn More
 2. ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 100 ml
  ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 100 ml
  ₹140.00
  Out of stock
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: ISOGASHI ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು:Imidacloprid 17.8% SL ಬೆಳೆ: ಹತ್ತಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸ Learn More
 3. ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 250 ml
  ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 250 ml
  ₹300.00
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: ISOGASHI ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು:¬†Imidacloprid 17.8% SL ಬೆಳೆ: ಹತ್ತಿ. ಅಕ್ಕಿ,  Learn More
 4. ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 500 ml
  ಇಶೋಗಶಿ / Isogashi (Imidacloprid 17.8% SL) - 500 ml
  ₹450.00
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: ISOGASHI ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು:¬†Imidacloprid 17.8% SL ಬೆಳೆ: ಹತ್ತಿ. ಅಕ್ಕಿ,  Learn More
 5. ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 250 gm
  ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 250 gm
  ₹685.00
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: EGAOತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು: ಎಮೆಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ಎಸ್ಜಿಬೆಳೆ: ಎಲೆ Learn More
 6. ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 10 gm
  ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 10 gm
  ₹40.00
  Out of stock
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: EGAOತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು: ಎಮೆಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ಎಸ್ಜಿಬೆಳೆ: ಎಲೆ Learn More
 7. ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 100 gm
  ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 100 gm
  ₹280.00
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: EGAOತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು: ಎಮೆಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ಎಸ್ಜಿಬೆಳೆ: ಎಲೆ Learn More
 8. ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 50 gm
  ಏಗಾವ್ / Egao (Emamectin Benzoate 5 SG) - 50 gm
  ₹150.00
  Out of stock
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: EGAOತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರು: ಎಮೆಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೊಯೇಟ್ 5% ಎಸ್ಜಿಬೆಳೆ: ಎಲೆ Learn More
 9. ಕಾಟ್ಸು / Katsu (Cartap Hydrochloride 4% G) - 1 Kg
  ಕಾಟ್ಸು / Katsu (Cartap Hydrochloride 4% G) - 1 Kg
  ₹85.00
  Out of stock
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: KATSU Technical Name:Cartap Hydrochloride 4% G ಬೆಳೆ: ಅಕ್ಕಿ, ಕಬ್ಬು, ಬದನೇಕಾಯಿಸ್ಟೊಮಾಚ್ ಮತ್ Learn More
 10. ಕಾಟ್ಸು / Katsu (Cartap Hydrochloride 4% G) - 5 Kg
  ಕಾಟ್ಸು / Katsu (Cartap Hydrochloride 4% G) - 5 Kg
  ₹400.00
  Out of stock
  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು: KATSU Technical Name:Cartap Hydrochloride 4% G ಬೆಳೆ: ಅಕ್ಕಿ, ಕಬ್ಬು, ಬದನೇಕಾಯಿಸ್ಟೊಮಾಚ್ ಮತ್ Learn More
Set Descending Direction
View as List Grid
Page